recepcia@belvedent.sk +421 948 120 887 Navigovať
7. marca 2024

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(ďalej len „Dohoda“)

POSKYTOVATEĽ: BELVEDENT s.r.o., Nad plážou 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 643 416, DIČ: 2022091082, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 11041/S, telefón: 0948 120 887, email: recepcia@belvedent.sk, web: www.belvedent.sk, v zastúpení: MDDr. Andrej Reptiš – konateľ (ďalej len „poskytovateľ“)

I. POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 1. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť vo forme ambulantnej špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti v oblasti záchovnej stomatológie, protetickej stomatológie, estetickej stomatológie, dentoalveolárnej chirurgie, pedostomatológie, a dentálnej hygieny a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za úhradu (ďalej len „zdravotná starostlivosť“). Táto dohoda medzi poskytovateľom a pacientom sa vzťahuje iba na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu: dentálna hygiena.
 2. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa nie je hradené z verejného zdravotného poistenia a pacient si všetky výkony u poskytovateľa uhrádza v celom rozsahu sám, ak poskytovateľ neurčí inak.
 3. Rezervovaný termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti je pre pacienta záväzný. Ak je to možné, poskytovateľ pri rezervácii termínu oznámi pacientovi plánovanú a/alebo rezervovanú dĺžku trvania a druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prípadne predpokladanú cenu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
 4. Pacient môže v odôvodnených prípadoch zrušiť rezervovaný termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti najneskôr do 13:00 hod. pracovného dňa predchádzajúceho dňu, na ktorý má pacient rezervovaný termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti a v stredu do 15:00 hod..
 5. Ak pacient zruší termín po dobe uvedenej v predchádzajúcom bode alebo pacient sa nedostaví na rezervovaný termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti, alebo pacient z jeho rozhodnutia neabsolvuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti počas celej doby rezervovaného času, poskytovateľ môže od pacienta požadovať uhradenie sankcie vo výške 70,- EUR za každú neabsolvovanú polhodinu poskytnutia zdravotnej starostlivosti v rámci rezervovaného času pre pacienta u poskytovateľa, v prípade dentálnej hygieny vo výške 35,- EUR za každú neabsolvovanú polhodinu a pacient sa zaväzuje túto sankciu uhradiť. Je na rozhodnutí poskytovateľa, či si sankciu uplatní a v akej výške. Dohodnutá sankcia má zabrániť benevolentnému nedodržaniu rezervovaného termínu poskytnutia zdravotnej starostlivosti, s čím je pacient uzrozumený. V prípade, že pacient neuhradí poskytovateľovi dohodnutú sankciu do 3 pracovných dní, (ak poskytovateľ neurčí inak) je uzrozumený s tým, že poskytovateľ má právo zrušiť pacientovi nasledujúce rezervované termíny ošetrenia, nerezervovať pacientovi ďalšie termíny ošetrenia a/alebo odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 6. Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti pacientovi v rezervovanom termíne, ak poskytovateľ zistí také skutočnosti, ktoré sa javia ako nevhodné na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pacientovi.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo presunúť rezervovaný termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak poskytovateľ nemôže poskytnúť zdravotnú starostlivosť pacientovi v rezervovanom termíne alebo ak pacient poskytovateľovi nepotvrdí účasť na rezervovaný termín najneskôr v lehotách uvedených v bode 4 tohto článku dohody.
 8. Postup poskytovateľa podľa bodov 5 posledná veta, 6 a 7 tejto Dohody nezakladá pacientovi nárok na náhradu akejkoľvek škody (najmä ušlej mzdy či iných nákladov), s čím je pacient uzrozumený.

II. ÚHRADA ZA POSKYTNUTIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 1. Pacient sa zaväzuje uhradiť za poskytnutie zdravotnej starostlivosti cenu určenú podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa. Cenník poskytovateľa sa nachádza v ambulancii poskytovateľa a na webovej stránke poskytovateľa www.belvedent.sk. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka.
 2. Keďže nie je možné vopred a presne určiť všetky výkony, ktoré budú pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti vykonané, ani dĺžku trvania poskytnutia zdravotnej starostlivosti, pacient berie na vedomie, že konečná cena za poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa môže líšiť od vopred oznámenej predpokladanej ceny za poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
 3. Pacient berie na vedomie, že poskytovateľ môže požadovať od pacienta úhradu zálohy na budúce výkony poskytovania zdravotnej starostlivosti až do výšky 100% predpokladanej ceny budúceho výkonu najmä, ak predpokladaná cena budúceho výkonu bude vo výške presahujúcej 300,- EUR alebo súčasťou výkonu majú byť výrobky alebo práce, ktoré poskytovateľ zabezpečuje dodávateľsky, alebo ak sa pacient z dôvodov, ktoré nie sú na strane poskytovateľa, nedostavil na minimálne dva predchádzajúce rezervované termíny poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
 4. Poskytovateľ je oprávnený účtovať pacientovi aj iné poplatky, ktoré nie sú výslovne uvedené v cenníku poskytovateľa, ale súvisia s poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacientovi. 
 5. Pacient uhrádza cenu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti ihneď po jej poskytnutí v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu poskytovateľa. 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Dohoda tiež zaniká (i) písomnou dohodu strán alebo (ii) písomným odstúpením od Dohody alebo (iii) smrťou pacienta alebo (iv) zánikom poskytovateľa alebo (v) zánikom oprávnenia poskytovateľa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
 2. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Dohody najmä v prípade (i) prekročenia únosného pracovného zaťaženia poskytovateľa alebo (ii) ak osobný vzťah poskytovateľa, resp. zdravotníckeho pracovníka poskytovateľa k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu, napríklad v prípade konfliktu alebo rozdielnosti názorov medzi poskytovateľom, resp. pracovníkom poskytovateľa a pacientom, najmä ak pacient nesúhlasí s navrhovanými postupmi poskytovateľa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo navrhovanou zmenou, alebo pacient nedodržiava liečebný postup navrhnutý alebo stanovený poskytovateľom, pacient minimálne dvakrát nedodrží rezervovaný termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti, pacient nedbá o hygienu svojej ústnej dutiny podľa pokynov poskytovateľa, pacient neabsolvuje preventívnu prehliadku v lehote určenej poskytovateľom, pacient neuhradil poskytovateľovi cenu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo dohodnutú sankciu a pod. Pacient je oprávnený odstúpiť od Dohody aj bez uvedenia dôvodu.
 3. V prípade odstúpenia od Dohody, Dohoda zaniká siedmym dňom po doručení písomného (napr. emailom) odstúpenia od Dohody druhej strane.
 4. Poskytovateľovi zanikne povinnosť poskytovať pacientovi zdravotnú starostlivosť v prípade, ak pacient odmietne alebo odvolá informovaný súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (neplatí v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti). V takom prípade má ktorákoľvek zmluvná strana právo okamžite odstúpiť od Dohody.
 5. Pacient súhlasí so zasielaním newslettrov alebo iných informácií na jeho emailovú adresu s cieľom poskytovateľa informovať pacienta o aktuálnych informáciách, akciách, novinkách a odporúčaniach v oblasti zubno-lekárskej starostlivosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zo strany poskytovateľa, podpory a zlepšovania zdravia pacienta (marketingové účely).
 6. Ostatné podmienky fungovania ambulancie BELVEDENT a poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľom sú uvedené v dokumente PODMIENKY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V AMBULANCII BELVEDENT, ktorý sa nachádza v ambulancii poskytovateľa a na webovej stránke poskytovateľa www.belvedent.sk.
 7. Dohoda môže byť zmenená alebo doplnená iba písomne. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každého účastníka Dohody.
 8. Pacient potvrdzuje, že mal možnosť vopred sa so znením Dohody oboznámiť a v prípade akýchkoľvek nejasností obsah Dohody a jej jednotlivé ustanovenia konzultovať s poskytovateľom. 

Poskytovateľ:
BELVEDENT s.r.o.
MDDr. Andrej Reptiš – konateľ

Podobné články

Keď zubné nervy idú na nervy…
Keď zubné nervy idú na nervy…

Na našej klinike dbáme na pravidelné zhotovovanie záhryzových rtg snímok a dôkladné vyšetrenie zubov

Prečítať článok
Kofferdam – náš pomocník, bez ktorého si už prácu nevieme a nechceme predstaviť!
Kofferdam – náš pomocník, bez ktorého si už prácu nevieme a nechceme predstaviť!

Kofferdam alebo OptraDam je elastická, tenučká blana, ktorú zubný lekár vkladá do úst pacienta pri rôznych typoch zubných ošetrení.

Prečítať článok
MIH – problém, za ktorý nedostatočná hygiena zubov nemôže!
MIH – problém, za ktorý nedostatočná hygiena zubov nemôže!

Pôsobením kyselín na zubnom povrchu vzniká odvápnenie skloviny, ktorá sa prejavuje bielou škvrnou.

Prečítať článok
Naše tel. číslo 0948 120 887

Ordinačné hodiny

Práve teraz neordinujeme
Po 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Ut 07:00-12:00   |   12:30-14:30
St 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Št 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Pi 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Objednať sa