recepcia@belvedent.sk +421 948 120 887 Navigovať
7. marca 2024

Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti

 1. Tieto podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulancii BELVEDENT (ďalej len „Podmienky“) upravujú bližšie zásady a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa.
 2. Poskytovateľom je spoločnosť BELVEDENT s.r.o., Nad plážou 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 643 416, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 11041/S, telefón: 0948 120 887, email: recepcia@belvedent.sk, web: www.belvedent.sk (ďalej len „poskytovateľ“).
 3. Pacientom je fyzická osoba (ďalej len „pacient“), ktorej poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Dohoda“) medzi poskytovateľom a pacientom.
 4. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť vo forme ambulantnej špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti v oblasti záchovnej stomatológie, protetickej stomatológie, estetickej stomatológie, dentoalveolárnej chirurgie, pedostomatológie, a dentálnej hygieny a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za úhradu, na úrovni súčasného moderného lekárskeho poznania, v súlade s najlepšími záujmami zdravotného stavu pacienta, ktoré sú poskytovateľovi známe, v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami stanovenými u poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť ako
  –  jednotlivé (potrebné, nepravidelné, ojedinelé, akútne) výkony zdravotnej starostlivosti,
  –  zdravotnú starostlivosť poskytovanú pacientovi na základe liečebného plánu (liečebný plán),
  – dlhodobé poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi,
  (ďalej len „druhy zdravotnej starostlivosti“).

I. ORGANIZÁCIA POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI U POSKYTOVATEĽA

 1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa sa začína vstupnou prehliadkou. Na základe vstupnej prehliadky poskytovateľ vyhodnotí zdravotný stav ústnej dutiny pacienta a určí druh zdravotnej starostlivosti pre pacienta.
 2. Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti poskytovateľ poučí pacienta, resp. ním určenú osobu alebo zákonného zástupcu o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia určeného druhu zdravotnej starostlivosti, ako aj o možnostiach voľby navrhovaných postupov (ak existujú) a o rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (poučenie).
 3. Pacientovi poskytuje zdravotnú starostlivosť zdravotnícky pracovník individuálne určený poskytovateľom na základe povahy diagnózy pacienta a potreby vykonania špecializovaného zdravotného výkonu u pacienta.
 4. V prípade, ak sa objavia alebo nastanú nové skutočnosti, ktoré nebolo možné identifikovať na základe vstupného vyšetrenia, resp. ak sa tieto skutočnosti vyskytli v súvislosti s už poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, poskytovateľ oznámi pacientovi potrebu zmeny rozsahu alebo druhu jednotlivých výkonov v rámci jednotlivých druhov zdravotnej starostlivosti.  
 5. V prípade potreby vykonania zákroku v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sa v ambulancii poskytovateľa nevykonávajú (napr. ortodoncia, implantológia), môže poskytovateľ delegovať poskytnutie takejto zdravotnej starostlivosti prostredníctvom iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V takom prípade pacient uhrádza cenu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti tomuto poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
 6. Vzhľadom na komplexné postupy stanovené poskytovateľom pre najlepšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi, je vhodné a najmä v záujme pacienta, aby pacientovi bola poskytovaná zubno-lekárska starostlivosť jedným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. To neplatí, ak sa jedná o výnimočné prípady, akými sú (i) potreba vykonania zákroku, ktorý sa v ambulancii poskytovateľa nevykonáva a pacient absolvuje zákrok alebo výkon u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odporúčaného poskytovateľom alebo (ii) pacient absolvuje ošetrenie pacienta u zastupujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v čase neordinovania poskytovateľa alebo (iii) pacient absolvuje ošetrenie na pohotovosti (LSPP).

II. INFORMOVANIE PACIENTA A ODPORÚČANIA

 1. Pacient má pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti právo (i) na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity, (ii) na informácie týkajúce sa zdravotného stavu jeho ústnej dutiny, (iii) na poučenie podľa čl. I. bod 2, odmietnuť poučenie od poskytovateľa, o čom poskytovateľ urobí písomný záznam, (iv) odmietnuť informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, o čom poskytovateľ urobí písomný záznam, (v) na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je poskytovateľ zbavený tejto mlčanlivosti.
 2. Pacientovi sa odporúča:
  – v záujme efektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti dodržiavať stanovené termíny poskytnutia zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa,
  –  riadiť sa v priestoroch ambulancie poskytovateľa pokynmi personálu poskytovateľa,
  –  v priestoroch ambulancie poskytovateľa správať sa slušne a nekonfliktne,
  –  pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti pravdivo informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach a zmenách zdravotného stavu, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (anamnéza, infekčné alebo vírusové ochorenia, tehotenstvo, akútna nevoľnosť, resp. iná zmena zdravotného stavu) alebo vyvolať nepriaznivé následky v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti,
  –  dbať o hygienu svojej ústnej dutiny podľa pokynov a odporúčaní poskytovateľa,
  –  absolvovať preventívnu prehliadku u poskytovateľa minimálne raz za 12 mesiacov alebo podľa pokynov poskytovateľa,
  –  absolvovať dentálnu hygienu u poskytovateľa minimálne raz za 12 mesiacov alebo podľa pokynov poskytovateľa,
  –  dodržiavať liečebný postup navrhnutý poskytovateľom,
  –  dodržiavať primeranú osobnú hygienu,
  –  informovať poskytovateľa o každej zmene jeho osobných údajov najneskôr pri najbližšej návšteve ambulancie poskytovateľa,
  –  uhradiť poskytovateľovi cenu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo dohodnutú sankciu,
  –  dodržiavať iné odporúčania a pokyny poskytovateľa.

III. ZÁRUKA

 1. Poskytovateľ poskytuje záruku na materiál a výrobky v rámci poskytnutej zdravotnej starostlivosti štandardne v trvaní 24 mesiacov od použitia materiálu alebo výrobku. Poskytovateľ poskytuje záruku na fixnú protetiku (korunka, mostík, fazeta, inlay, onlay, overlay) v trvaní 5 rokov od vykonania protetiky. 
 2. Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:
  –  výplne (plomby) pri veľkých defektoch zubných tkanív, pri bruxizme alebo po upozornení zo strany poskytovateľa na iné riešenie (korunkovou alebo inou náhradou),
  –  kompozitné výplne (biele výplne) pri malhygiene ústnej dutiny,
  –  výsledky poskytnutej zdravotnej starostlivosti spojené so zanedbaním nariadenej medikamentóznej liečby,
  –  výsledky poskytnutej zdravotnej starostlivosti pri zamlčaní dôležitých aspektov zdravotného stavu,
  –  komplikácie pri implantátoch pri malhygiene ústnej dutiny,
  –  komplikácie po chirurgických výkonoch pri malhygiene ústnej dutiny alebo pri nedodržaní postextrakčného režimu,
  –  dočasné a dlhodobo provizórne výplne defektov zubných tkanív,
  –  dočasné fixácie fixných náhrad (koruniek a mostíkov),
  –  zuby ošetrené koreňovou výplňou, na ktoré sa nezhotoví nepriama protetická práca (korunka/overlay/mostík),
  –  pacient trpí ochorením, ktoré môže mať negatívny vplyv na stav chrupu (diabetes, epilepsia, bulímia, rakovina a pod.),
  –  pacient podstupuje liečbu, ktorá môže ovplyvňovať zhoršovanie chrupu (napr. cytostatická liečba a pod.)
  –  na poškodenia spôsobené vlastným pričinením, treťou osobou, športom alebo inou činnosťou, úrazom, mechanickým poškodením,
  –  v dôsledku zlej, nedostatočnej alebo nesprávnej ústnej hygieny.
 3. Záruka zaniká ak:
  –  pacient neabsolvuje u poskytovateľa pravidelnú preventívnu prehliadku alebo dentálnu hygienu v stanovených lehotách, ak poskytovateľ nerozhodne inak,
  –  sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu vykonávali akékoľvek zásahy do vykonaných prác poskytovateľa, ak poskytovateľ nerozhodne inak (napr. pacient sa dá ošetriť u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v rozpore s čl. I bod 6).
 4. Pacient je povinný uplatniť si reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady, na ktorú sa reklamácia vzťahuje.
 5. Oprávnenosť reklamácie posudzuje poskytovateľ. Každá reklamácia sa posudzuje individuálne. Pri posúdení, či išlo skutočne o vadu materiálu alebo výrobku, sa prihliada aj na vplyv rôznych biologických faktorov a stav chrupu pacienta.
 6. Poskytovateľ vybaví reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 7. Pacient má v prípade oprávnenej reklamácie pri odstrániteľnej vade právo na (i) bezplatné odstránenie vady alebo (ii) výmenu reklamovaného materiálu alebo výrobku, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu materiálu alebo výrobku, na závažnosť vady alebo poskytovateľovi to nespôsobí závažné ťažkosti. 
 8. Ak sa vada vyskytne opakovane alebo sa jedná o väčší počet vád a materiál alebo výrobok nie je možné z týchto dôvodov riadne užívať, alebo v prípade neodstrániteľnej vady, pacient má právo na (i) výmenu alebo (ii) na odstúpenie od Dohody. 
 9. V prípade iných neodstrániteľných vád, ktoré nespôsobujú nemožnosť užívania, pacient má právo na primeranú zľavu z ceny. Výšku zľavy z ceny určuje poskytovateľ. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr reklamovať materiál alebo výrobok pre vadu, za ktorú bola pacientovi poskytnutá zľava.

IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje pacienta v informačnom systéme určenom na manažment pacientov u poskytovateľa za ďalej uvedených podmienok. 
 2. Poskytovateľ je v zmysle zákona prevádzkovateľom. Pacient je dotknutou osobou.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie plnenia z Dohody a jej príloh podľa § 13 ods. 1. písm. b) zákona, podľa § 13 ods. 1 písm. c)  zákona spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 16 ods. 2 písm. h) zákona, spracúvanie osobných údajov je podľa § 13 ods. 1. písm. f) zákona nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, pričom tieto záujmy prevádzkovateľa neprevažujú záujmy alebo práva pacienta, vyžadujúce si ochranu osobných údajov pacienta. 
 4. Účelom spracúvania osobných údajov je (i) plnenie práv a povinností z Dohody a jej príloh, (ii) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, (iii) vyhotovenie fotodokumentácie ústnej dutiny (súčasne so zobrazením tváre alebo bez tváre) za účelom zdokumentovania a uchovania jednotlivých štádií stavu chrupu po zákrokoch vykonaných poskytovateľom, použitie fotodokumentácie na účely prezentácie, konzultácie postupov, získania poznatkov a zlepšenia medicínskych postupov v oblasti zubno-lekárskej starostlivosti, (iv) zasielanie newslettrov alebo iných informácií s cieľom poskytovateľa informovať pacienta o aktuálnych informáciách, akciách, novinkách a odporúčaniach v oblasti zubno-lekárskej starostlivosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zo strany poskytovateľa, podpory a zlepšovania zdravia pacienta (marketingové účely).
 5. Doba spracúvania osobných údajov je 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, v prípade marketingových účelov je doba spracúvania osobných údajov počas doby existencie zmluvného vzťahu založeného Dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi poskytovateľom a pacientom. 
 6. Poskytovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov pacienta do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 
 7. Poskytovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
 8. Pacient má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
 9. Pacient nemá právo na vymazanie osobných údajov, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, nemá právo na prenosnosť osobných údajov. 
 10. Poskytovateľ spracúva osobné údaje pacienta sám. 
 11. Poskytovateľ môže poskytovať osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č.  576/2004 Z.z.. 
 12. Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
 13. Bez poskytnutia osobných údajov poskytovateľovi na požadovaný účel, poskytovateľ nezodpovedá za riadne a včasné plnenie povinností podľa Dohody a jej prípadných príloh, poskytovateľ nebude môcť informovať pacienta o možnostiach, ktoré môžu prispievať k zlepšeniu zdravotného stavu ústnej dutiny a celkového zdravia pacienta.

V. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V prípade akýchkoľvek sporov a nedorozumení sa poskytovateľ a pacient budú v maximálnej možnej miere snažiť urovnať tieto spory alebo nedorozumenia zmierlivou cestou. Ak nedôjde k zmierlivému vyriešeniu a pacient sa naďalej bude domnievať, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo písomne požiadať poskytovateľa o nápravu. 
 2. Poskytovateľ je povinný písomne informovať pacienta o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti pacientom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote. 
 3. Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje pacienta o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, pacient má právo (i) požiadať úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, (ii) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru, ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia v priestoroch ambulancie poskytovateľa a na webovej stránke poskytovateľa www.belvedent.sk. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky. Nové Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia v priestoroch ambulancie poskytovateľa a na webovej stránke poskytovateľa www.belvedent.sk.


Dátum zverejnenia: 7. Mar 2024

Poskytovateľ:
BELVEDENT s.r.o.
MDDr. Andrej Reptiš – konateľ

Podobné články

Keď zubné nervy idú na nervy…
Keď zubné nervy idú na nervy…

Na našej klinike dbáme na pravidelné zhotovovanie záhryzových rtg snímok a dôkladné vyšetrenie zubov

Prečítať článok
Kofferdam – náš pomocník, bez ktorého si už prácu nevieme a nechceme predstaviť!
Kofferdam – náš pomocník, bez ktorého si už prácu nevieme a nechceme predstaviť!

Kofferdam alebo OptraDam je elastická, tenučká blana, ktorú zubný lekár vkladá do úst pacienta pri rôznych typoch zubných ošetrení.

Prečítať článok
MIH – problém, za ktorý nedostatočná hygiena zubov nemôže!
MIH – problém, za ktorý nedostatočná hygiena zubov nemôže!

Pôsobením kyselín na zubnom povrchu vzniká odvápnenie skloviny, ktorá sa prejavuje bielou škvrnou.

Prečítať článok
Naše tel. číslo 0948 120 887

Ordinačné hodiny

Práve teraz neordinujeme
Po 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Ut 07:00-12:00   |   12:30-14:30
St 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Št 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Pi 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Objednať sa