recepcia@belvedent.sk +421 948 120 887 Navigovať
1. decembra 2023

Zásady ochrany osobných údajov

Kto je prevádzkovateľom

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť Belvedent s. r. o., so sídlom Nad Plážou 5, Banská Bystrica, 97401, IČO: 3664 3416, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vymedzeným nižšie.

Kto sa rozumie dotknutou osobou

Dotknutou osobou ste Vy, ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.

Čo je to poučenie dotknutej osoby

Toto poučenie vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúce účely:

  • online objednanie (na základe vyplneného objednávkového formuláru),
  • výkon stomatologického zákroku na základe vyplneného objednávkového formuláru),
  • priamy marketing (na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov).

Aké osobné údaje sú zbierané

Počas online objednania sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • popis žiadaného zákroku a problému,
  • telefonický kontakt,
  • emailová adresa,

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sú spracúvané v prostredníctvom kancelárskeho softvérového vybavenia našej spoločnosti, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa.

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané

Vaše osobné údaje poskytnuté na online objednanie budú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú k naplneniu sekundárneho účelu a to výkonu požadovaného stomatologického zákroku.

Vaše osobné údaje budú uchovávané iba na základe Vami udeleného súhlasu a preto v prípade jeho odvolania Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté alebo zlikvidované na základe Vašich pokynov. Odovzdaním, resp. likvidáciou Vašich osobných údajov sa naše spracúvanie Vašich osobných údajov končí.

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: recepcia@belvedent.sk alebo poštou na adresu: Belvedent s. r. o.,Nad Plážou 5, Banská Bystrica, 97401, resp. môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne.

 

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov osobne. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom e-mailom na: recepcia@belvedent.sk alebo poštou na adresu: Belvedent s. r. o.,Nad Plážou 5, Banská Bystrica, 97401

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, prostredníctvom e-mailu na: recepcia@belvedent.sk alebo poštou na adresu: Belvedent s. r. o.,Nad Plážou 5, Banská Bystrica, 97401

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité na účely marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu na: recepcia@belvedent.sk alebo poštou na adresu: Belvedent s. r. o.,Nad Plážou 5, Banská Bystrica, 97401

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne, prostredníctvom e-mailu na: recepcia@belvedent.sk alebo poštou na adresu: Belvedent s. r. o.,Nad Plážou 5, Banská Bystrica, 97401

Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované.

Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Súbory „cookie“ na našej webovej stránke

Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke www.belvedent.sk súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu.

Belvedent s.r.o. využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok. Právnym základom na spracovanie je Váš súhlas. Poskytovanie cookies nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Jednotlivé cookies budú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú k naplneniu ich účelu, a to maximálne 6 mesiacov.

Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia Vášho prehliadača ani nebudú ukladať.

Použitie nástrojov Google Analytics

Na stránkach www.belvedent.sk sa používajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) Analytics. U týchto služieb sa používajú súbory cookies. Získané informácie o používaní tejto webovej stránky budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tu uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva z poverenia spoločnosti Belvedent s.r.o., na vyhodnotenia používania webovej stránky a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú uložené súbory cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich návštev používateľa na tejto webovej stránke. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: Ako používa spoločnosť Google súbory cookie. Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú jej služby.

Používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Upozorňujeme vás však, že v takom prípade je možné, že nebudete môcť neobmedzene využívať všetky funkcie webovej stránky www.belvedent.sk.

Spoločnosť Belvedent s.r.o. z etických dôvodov nepoužíva remarketingové a retargetingové nástroje, pretože sa jedná o zdravotnícke zariadenie.

Všetky ostatné informácie podľa čl. 13 GDPR, vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), ako aj Vášho práva kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním cookies sú uvedené vyššie v časti „Poučenia dotknutej osoby“. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Podobné články

Keď zubné nervy idú na nervy…
Keď zubné nervy idú na nervy…

Na našej klinike dbáme na pravidelné zhotovovanie záhryzových rtg snímok a dôkladné vyšetrenie zubov

Prečítať článok
Kofferdam – náš pomocník, bez ktorého si už prácu nevieme a nechceme predstaviť!
Kofferdam – náš pomocník, bez ktorého si už prácu nevieme a nechceme predstaviť!

Kofferdam alebo OptraDam je elastická, tenučká blana, ktorú zubný lekár vkladá do úst pacienta pri rôznych typoch zubných ošetrení.

Prečítať článok
MIH – problém, za ktorý nedostatočná hygiena zubov nemôže!
MIH – problém, za ktorý nedostatočná hygiena zubov nemôže!

Pôsobením kyselín na zubnom povrchu vzniká odvápnenie skloviny, ktorá sa prejavuje bielou škvrnou.

Prečítať článok
Naše tel. číslo 0948 120 887

Ordinačné hodiny

Práve teraz neordinujeme
Po 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Ut 07:00-12:00   |   12:30-14:30
St 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Št 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Pi 07:00-12:00   |   12:30-14:30
Objednať sa